Här är livet upp och ner…

En kille som var fullt frisk

Hej alla som kämpar mot biverkningar och myndigheter. Här är livet upp och ner…tänkte berätta om min dotters sambo som hastigt avled 4 februari 2022, endast 30 år gammal. En kille som var fullt frisk.

Efter 5½ månad fick vi svar från Rättsmedicin om orsaken, men det är inget svar som vi kan acceptera utan att utreda om det verkligen inte var vaccinet som orsakade dödsfallet. Jag tänker dela med mej av dödsorsaken från rättsmedicin till er för att se om ni kan ge oss några råd hur vi går vidare.

”Rättsgenetisk undersökning:
Genetiska analyser vid plötslig hjärtdöd har inte kunnat påvisa förekomst av några genetiska varianter som kan kopplas med strukturell eller icke-strukturell hjärtsjukdom. Således normalt fynd.
Dödsorsak 1 Fynd av påtagligt ökat antal mastceller med degranulering och mycket rikligt med mastcellers granuler i magsäckens och tolvfingertarmens slemhinna i kombination med uttalad blodstockning i inre organ kan tala för en akut påkommen mastcellsmedierad cirkulationssvikt. Total avsaknad av mastceller i mjälten är dock atypisk för en sådan kraftig systemisk reaktion, även fast det inte helt utesluter den.

I de allra flesta fall är en sådan cirkulationssvikt uttryck för medfödd eller förvärvad allergi (uppgift om allergi mot pälsdjur och vissa blommor), annat (auto)immunologiskt tillstånd, annan inflammation och i sällsynta fall för ovanliga s k mastcellsjukdomar.

I litteraturen finns även beskrivna fall av mastcellsaktiveringssyndrom som symtom av långtidscovid (uppgift om att han haft Covid-19 under våren 2021 och nässelliknade utslag, klåda och migrerande svullnad 2 veckor efter insjuknandet). Allvarliga allergiska reaktioner i samband med vaccin debuterar i omedelbar anslutning till vaccinationstillfället. Undertecknad har i litteraturen inte kunnat hitta uppgifter om sena (auto)immunmedierade reaktioner av denna typ kopplade till vaccin.

Fynd av förekomst av spridda fokala mikroblödningar i inre organ och deras bindehinnor inklusive punktformade blödningar i ögonens bindehinnor samt mikrotromber i flera organ tyder på rubbning i blodkoagulationssystemet, antigen som åtföljande delfenomen i den akut påkomna cirkulationssvikten eller som delfenomen av annat akut (auto)immunmedierat tillstånd med engagemang av koagulationssystemet.

Fynd av syrebristskador i vitala organ (hjärnan, hjärtmuskeln och njurarna) är fenomen uppkomna sekundärt till den akut påkomna cirkulationssvikten. Sänkt kroppstemperatur vid ambulansen ankomst till platsen är förväntat fynd med tanke på att han legat utomhus vintertid, troligen med svaga eller inga rörelser och med kraftigt nedsatt eller ingen blodcirkulation. Man har under återupplivningen fått upp kroppstemperatur utan att det haft någon effekt på hjärtaktivitet, varför nedkylning bedöms inte ha varit av betydelse för dödsfallet.

Fynd av en inflammatorisk härd i hjärtmuskeln kan representera en biverkan av Modernas vaccin som han ska ha fått 2 veckor innan döden. Fyndet är av mycket liten storlek och finns enbart i en snitt, varför dess kliniska betydelse bedöms vara mycket liten.
De sammanvägda undersökningsfynden kan möjligen tala för att dödsorsaken utgjorts av akut mastcellsmedierad cirkulationssvikt som i sin tur i första hand bedöms ha orsakats av allergi eller möjligen annat sjukligt tillstånd, att det inte helt kan uteslutas att insjunkandet representerar manifestation av s k långtidscovid och att sannolikhet att dödsfallet är kopplat till Modernas vaccin är liten, men att det inte helt kan uteslutas.

Att dödsfallet orsakats av en annan dödsorsak som rättsmedicinskt inte har kunnat utredas är minst lika troligt. Kommentar: Det bör betonas att medicinsk och klinisk utredning av ovanangivna tillstånd (allergi, (auto)immunologiska tillstånd, sällsynta sjukdomar mm) är multidisciplinär och förutsätter att personen i fråga är i livet samt att rättsmedicinsk diagnostik avseende dessa således är ytterst begränsad.
Dödssätt 1 Undersökningsfynden talar starkt för att dödsfallet varit följd av sjukdom.”

Han lämnade efter sej en dotter på 6 år och hans sambo 33 år.
Min dotter blev änka vid 33 års ålder så vi har det tufft.
Vi anmälde till läkemedelsverket direkt i februari eftersom vi misstänkte vaccinet, ska vi göra en ny anmälan efter att vi fått obduktions resultatet. Han fick moderna vaccin 14 dagar före dödsfallet.

Dela gärna!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Berättelser

Jag lät mig luras

Jag lät mig luras att ta fyra sprutor. Den första var Astra Zeneca sedan Pfizer