ALLMÄNNA VILLKOR

Allmänna villkor

Välkommen till Biverkningaravvaccin.se. Här kan du läsa de allmänna villkoren för användning av Biverkningar av vaccin-offentligt forums hemsida www.biverkningaravvaccin.se

1. GILTIGHETSOMRÅDE

Genom att använda hemsidan www.biverkningaravvaccin.se utgår vi från att du som användare godkänner dessa villkor och binder dig vid att följa dem. Du som användare uppmanas härmed att läsa igenom villkoren. Fortsätt inte att använda www.biverkningaravvaccin.se om du inte tar del av och godkänner samtliga användarvillkor på denna sida.

2. ETIK OCH INTEGRITET

På biverkningaravvaccin.se samt Biverkningar av vaccin – offentligt forum (benämns härefter som BAV), tar allt administratörerna gör avstamp i tillämpandet av högsta etiska standarder. BAV arbetar efter följande grundprinciper och förväntar sig detsamma tillbaks från dess användare:

  • Integritet genom en hög etisk standard som ledstjärna
  • Ärlighet i BAVs kommunikation.

3. HEMSIDANS INNEHÅLL OCH UPPHOVSRÄTT

Biverkningar av vaccin-offentligt forums internetsidor är skyddade enligt lagen om upphovsrätt. Kommersiellt utnyttjande av sidornas innehåll eller layout i någon form utan Biverkningar av vaccins skriftliga medgivande är förbjudet. Som kommersiellt nyttjande räknas utöver det eventuella vinstsyftet också exempelvis att som administratör eller motsvarande, använda och publicera material från biverkningar av vaccins olika internet plattformar såsom Facebook, Instagram, Telegram samt hemsidan på en internet plattform riktad gentemot särskilda målgrupper utan att ange BAV-offentligt forum, BAV-instagram, BAV-Telegram eller biverkningaravvaccin.se som källa. 

Observera att gällande användande av material från olika internetsidor är du är själv ansvarig för att du rättighetsdeklarerat materialet som du använder. Du har således ett eget ansvar för att kontrollera så du inte bryter mot några immateriella rättigheter. Om du lägger upp någon annans material utan tillstånd gör du dig skyldig till ett upphovsrättsintrång och kan i och med detta bli ersättningsskyldig.

Att som privatperson dela vidare personliga berättelser med tillhörande bilder, ligor samt annat material på sin Facebooksida, i andra grupper eller olika sociala medier är tillåtet. Ange gärna BAV som källa. Bilderna eller texterna får ej redigeras och användas, samt spridas Vidar tagna ur sitt sammanhang.

Biverkningaravvaccin.se har rätt att publicera berättelser som mejlas in direkt via hemsidan även i Facebook-gruppen ”Biverkningar av vaccin-offentligt forum”. Vidare förbehåller sig biverkningaravvaccin.se rätten att avgöra om berättelser som mejlas in ska publiceras eller ej i Facebook-gruppen och på hemsidan. En inskickad berättelse garanterar inte en publicering.

Att vara anonym minskar trovärdigheten avsevärt. Vi på biverkningaravvaccin.se anser att ingen ska behöva gömma sig bakom anonymitet på grund av sina upplevda biverkningar. Ibland kan det dock finnas särskilda skäl och anledningar till att man behöver få vara anonym, och därför kan personliga berättelser som mejlas in direkt till biverkningaravvaccin.se vara anonyma. Vi på biverkningaravvaccin.se vill dock ha personliga uppgifter så som för och efternamn, men vi binder oss vid att inte offentliggöra  uppgifterna vid eventuell publicering på biverkningaravvaccin.se och/-eller i Facebook-gruppen ”Biverkningar av vaccin-offentligt forum”. Chansen att en anonym berättelse publiceras är liten om inte särskilda skäl eller anledningar föreligger. Vid en eventuell publicering är det endast berättelsen som blir offentlig, och får då liksom övriga icke anonyma berättelser fritt delas vidare. 

Gällande närståendes berättelser som mejlas in ska den närstående ha godkänt att dennes berättelse offentliggörs. Ansvaret för att ett godkännande inhämtats från närstående åligger personen som mejlar in berättelsen, inte hos biverkningaravvaccin.se

4. ANSVARSFRIHET

Materialet som publiceras på sidorna kan ha innehållsmässiga och tekniska fel, och biverkningaravvaccin.se ansvarar inte för att avbrott eller annat kan komma att påverka så att sidorna inte alltjämt kan användas felfritt. Biverkningaravvaccin.se kan ändra användarvillkoren och sidornas innehåll samt helt hindra användningen av dem i olika utsträckning utan att anmäla detta i förväg.

De personliga berättelserna som skickas in publiceras i sin helhet.  Det är viktigt att de är personliga och att ursprungstexten ändras så lite som möjligt. Biverkningaravvaccin.se ändrar därför ingenting innehållsmässigt, men innehar rätten att redigera uppenbara stavfel samt andra grammatiska fel som försvårar läsningen.

Biverkningaravvaccin.se ansvarar inte för länkar till tredje parters sidor och deras innehåll, och inte heller för olika webbsidor som eventuellt innehåller länkar till sidor på biverkningaravvaccin.se. Biverkningaravvaccin.se tar inget ansvar för tredje parters sidor alls, utan hänvisar till dessa parters egna användarvillkor.

Visionen är att hemsidan liksom Facebooksidan ska vara en plattform för föräldrar, ungdomar och alla vuxna i övrigt, att kunna ta del av misstänkta biverkningar som kanske inte alltid nämns på bipacksedlarna. Biverkningar av vaccin är inte någon medicinsk organisation som kan ge användare medicinska råd eller ställa diagnoser. Inget av innehållet på hemsidan ska heller anses utgöra sådana råd eller diagnoser. Om du själv upplever symptom som liknar de som beskrivs i de personliga berättelserna om biverkningar rekommenderar vi dig att kontakta sjukvården för att få konsultation och hjälp.

Biverkningar av vaccin är heller inte ansvariga för några skador som resultat av att hemsidan använts, eller handlingar  som begås baserat på information som tillhandahålls däri.

Biverkningaravvaccin.se tar inget ansvar för det faktiska innehållet i de personliga berättelserna. Varje enskild författare bakom de personliga berättelserna om biverkningar ansvarar själva för innehållet i sina berättelser.

BAV tolkar de personliga berättelserna som skickas in utifrån ett kritiskt förhållningssätt. Vidare strävar BAV efter att verifiera de personliga berättelserna som delas på samtliga BAVs internet plattformar, samt personerna bakom berättelserna. Detta för att minska risken att någon person avsiktligt utger sig för att vara någon annan än den är för att exempelvis avsiktligt sprida vilseledande information och på så sätt påverka, skada och misskreditera BAV samt dess användare, inkluderat alla de personer som drabbats av biverkningar och delar sina personliga berättelser på BAVS plattformar.

BAVs möjligheter att verifiera de personliga berättelserna samt personerna bakom är begränsade. Av den anledningen frånsäger sig BAV allt ansvar gällande informationspåverkan som kan komma att ske i olika syften. Trots att BAV granskar samtliga inskickade personliga berättelser utifrån ett kritiskt förhållningssätt, skulle berättelser kunna komma att förfalskas eller manipuleras helt eller delvis. Detta kan komma att ske trots att det går emot BAVs förväntan om att dess användare skall följa samma grundprincip om integritet och ärlighet som BAV själva följer (Se punkt 2. Etik och integritet). Användare på våra plattformar skulle kunna vara ett s.k. ”troll” vars uppgift är att, utifrån olika okända syften, sprida felaktig information för att skada BAV samt dess användare och därmed misskreditera alla de som drabbats av misstänkta biverkningar i samband med vaccination.