Upprop

#vemtaransvar?

Deklaration
Till riksdagens socialutskott
DAGS ATT TA BIVERKNINGARNA AV COVID-19 VACCINEN PÅ ALLVAR OCH GE DE DRABBADE UPPRÄTTELSE OCH RÄTT VÅRD
Vi vill med detta upprop höja våra röster för alla som drabbats av biverkningar till följd av vaccination mot covid-19 och verka för att de drabbade ska få adekvat vård och ekonomisk ersättning.
 
Ifrågasättande och underrapportering av möjliga biverkningar av vaccin måste upphöra. En öppen debatt angående vaccination mot covid-19 måste tillåtas där risker och nytta analyseras och varje person får vara fri att göra sin egen bedömning utan påtryckningar.
 
SYMPTOM MÅSTE TAS PÅ ALLVAR OCH RAPPORTERAS SOM MÖJLIGA BIVERKNINGAR
Alla känner vi någon, direkt eller indirekt som drabbats av biverkningar. Vissa av oss är själva drabbade.
 
Det är viktigt att alla tas på allvar och blir lyssnade på av vårdpersonal och myndigheter. Tyvärr avfärdas möjliga samband mellan vaccination och symptom alltför lättvindigt. Just nu ligger bevisbördan till stor del hos de drabbade och det är alldeles för sällsynt att vårdpersonal anmäler dessa symptom som möjliga biverkningar av vaccin trots att det enligt Läkemedelsverket är deras skyldighet att anmäla alla misstänkta biverkningar som inträffar vid eller efter en vaccination[1]. Rapporteringen är av så stor vikt att sjukvården har en lagstadgad skyldighet att rapportera misstänkta biverkningar[2]. I Läkemedelsverkets författningssamling LVFS 2006:4 10§ föreskrivs följande: ”Den som bedriver verksamhet inom hälsa- och sjukvården skall till Läkemedelsverket snarast rapportera samtliga allvarliga biverkningar, samtliga oförutsedda biverkningar samt sådana biverkningar som synes öka i frekvens”[3].
 
FLER BIVERKNINGAR ÄN NÅGONSIN
Aldrig tidigare har så många människor drabbats av så allvarliga hälsoproblem som efter vaccinet mot covid-19.
 
I skrivandes stund har inte mindre än 101 824 rapporterade misstänkta biverkningar rapporterats in till Läkemedelsverket. Detta kan jämföras med att Läkemedelsverket tog emot totalt 51 345 biverkningsrapporter gällande läkemedel för människa i Sverige under perioden 2015–2020[4]. Av de 101 824 inrapporterade fallen är 23 857 rapporter handlagda och av dessa gäller 10 226 misstänkt allvarliga biverkningar och 383 misstänkta dödsfall.
 
UNDERRAPPORTERINGEN ÄR ENORM
Trots att det aldrig tidigare i historien har rapporterats in så många misstänkta biverkningar under så kort tid, kan underrapporteringen förmodas vara omfattande. Flertalet studier visar att endast 1–10% möjliga biverkningar från vaccin och andra läkemedel rapporteras till ansvariga myndigheter[5]. Under 2021 kom 75 procent av samtliga rapporter om biverkningar från covid-19 vaccinet från privatpersoner. Resterande 25 procent kom från hälso- och sjukvården[6].
 
Underrapportering gör det svårt att veta den egentliga omfattningen gällande antalet personer som drabbats av biverkningar.
 
FB-GRUPPEN BIVERKNINGAR AV VACCIN – OFFENTLIGT FORUM
FB-gruppen Biverkningar av vaccin – offentligt forum har fler än 40 000 medlemmar och växer stadigt. Antalet personliga vittnesmål är hundratals och många fler delar med sig av sina erfarenheter i kommentarsfältet. Detta visar på ett stort behov av att bli hörd och bekräftad i sin upplevelse samt att få lämplig vård och ersättning. De erfarenheter som delas i FB-gruppen antyder dessutom, liksom forskningen visar, en stor underrapportering av möjliga biverkningar av vaccin. Många berättelser vittnar också om att symptom inte tas på allvar eller rapporteras av vården.
 
SJUKA MÄNNISKOR MÅSTE FÅ HJÄLP OCH ERSÄTTNING – VEM TAR ANSVAR?
Många människors liv har ställts på sin spets nu. De möter en tuff vardag och en ny verklighet som innebär en sämre livskvalité med nedsatt hälsa och långvariga sjukskrivningar. Inte minst lever många av de drabbade med en försämrad ekonomi. Få har hittills fått ersättning för anmälda vaccinskador, och ersättningsnivåerna är låga: 45 000 kr för ett människoliv!
 
Vi undertecknare av namninsamlingen vänder oss till er ledamöter i Riksdagens socialutskott för att via riksdagen driva frågan om att utreda omständigheterna och ansvaret inom Läkemedelsverket och Socialstyrelsen för människors rätt till adekvat vård gällande de biverkningar som uppkommit i samband med vaccinering mot covid-19 (2021–2022).
 
Vi uppmanar er också att undersöka möjligheten att ta fram kunskapsstöd till hälso- och sjukvården samt andra aktörer, liknande det som finns för vård av patienter med postcovid, så att de kan planera och ge rätt vård till de personer som drabbats av biverkningar till följd av covid-19 vaccinen.
 
Ni bör även skyndsamt utreda möjligheten att ta fram ett försäkringsmedicinskt beslutsstöd gällande patienter med biverkningar.
 
Skriv på detta upprop för att ge drabbade personer erkännande, vård och ekonomisk ersättning.
 
Noter/källhänvisning:
[1] Stor underrapportering av läkemedelsbiverkningar: https://www.svenskfarmaci.se/…/kolossal-underrapportering/)
– Stor underrapportering av hjärnblödning som läkemedelsbiverkning:
[2] Rapportera biverkningar:
[3] Läkemedelsverkets författningssamling LVFS 2006:4:
[4] Läkemedelsverkets rapporter och publikationer: https://www.lakemedelsverket.se/…/misst…/arsrapporter…
– Stor underrapportering av läkemedelsbiverkningar: https://www.svenskfarmaci.se/…/kolossal-underrapportering/)
– Stor underrapportering av hjärnblödning som läkemedelsbiverkning:

Signera deklarationen

Genom att signera denna deklaration godkänner du att din inlämnade information kommer att lagras och kan komma att visas på webbplatsen.  Den enda personliga informationen som kan komma att visas är ditt namn. Andra personuppgifter är skyddade och kommer inte att vidarebefordras.

Flera signeringar med samma e-postadress registreras ej.

Antal underskrifter:

4840

Räknaren uppdaterad 19 juli, kl 13:57

Dela och sprid vidare

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp